ཐའི་ཝན་ནང་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག

རྩོམ་ཡིག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ནི་ཐབས་ཅད་ཐའི་ཝན་ནང་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྐོར།

劉國威 - 台灣現今藏傳佛教發展研究-以藏傳佛教中心為主體之分析 (2003).pdf (761,0 KB)
姚麗香 - 藏傳佛教在台灣-中心領導者的經驗分析 (2002).pdf (590,9 KB)
姚麗香 - 藏傳佛教在台灣發展的初步研究 (2000).pdf (1,8 MB)
張福成 - 藏傳佛教在台發展簡介 (2001).pdf (263,9 KB)
梅靜軒 - 民國以來的漢藏佛教關係(1912-1949) (1998).pdf (937,9 KB)
羅娓淑 - 台南重慶寺的發展歷程與南台灣藏傳佛教發展關係研究 (2007).pdf (996,4 KB)
蕭金松 - 灣藏傳佛教發展管窺 (2002).pdf (392,6 KB)
薛榮祥 - 噶舉派在台灣的教學內容之研究 (2004).pdf (225,0 KB)
許明銀 - 西藏佛教的研究意義 (2004).pdf (1,2 MB)
鄭志明 - 藏傳佛教在台發展的現況與省思 (2005).pdf (357,2 KB)
陳怡伶 - 台灣藏傳佛教格魯教派之宗教儀式音樂─以台北市「經續法林」之「上師薈供」為研究對象 (2004).pdf (1,2 MB)

རྩོམ་ཡིག་གཞན་གྲངས་མང་འདི་ལ་ཡོད